Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem osobních údajů, kterým je společnost INTEGRAL SPOL.S.R.O., IČ 15777707, se sídlem Kněžskodvorská 20, 370 04 České Budějovice, zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 124, Telefonický kontakt: 777 596 260, Email: info@hotelubudvaru.cz (dále jen “společnost“), pro:
1) zasílání informací souvisejících se zbožím a službami, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách
2) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
3) vedení uživatelského účtu

A. Zpracovávané údaje
Kupující dává souhlas ke zpracování těchto osobních údajů:
– jméno a příjmení
– adresa bydliště
– adresa elektronické pošty
– telefonní číslo

B. Forma a délka zpracování
Osobní údaje bude správce zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Tento souhlas ke zpracovávání osobních údajů je udělen do odvolání.

C. Poučení o právech
1. Rezervace ubytování není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti na adresu elektronické pošty info@hotelubudvaru.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.
2. Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:
a) Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení; zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány);

b) Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení; zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány);
c) Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.);
d) Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením);
e) Právo na omezení zpracování osobních údajů (právem na omezení zpracování osobních údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení);
f) Právo na přenositelnost osobních údajů (právem na přenositelnost osobních údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.);
g) Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení).

3. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou kupujícího soukromého života, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.
4. Kupující má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter